ਤੋਤਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ

ਟੁੱਕ-ਟੁੱਕ ਸੁਟੇ ਬੇਰ

ਤੱਕੇ ਬਾਲ ਨੀਝ ਨਾਲ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ