ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ…

ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਸੂਰਜ

ਫੁਲਾਂ ‘ਤੇ ਤ੍ਰੇਲ 

ਰਿਦਮ ਕੌਰ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ