ਢਲੀ ਤਰਕਾਲ…

ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ

ਵੇਖੇ ਉੱਡਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ

ਸਰਮੀਤ ਮਾਵੀ