ਸੋਢੇ ਦਾ ਡੱਟ

ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ ਮੋਰੀਆਂ 

ਬੱਚੇ ਬਣਾਈ ਭੰਬੀਰੀ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੌਰਵੇ