ਡੋਲ ਖੜਕੇ

ਲੱਜ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ

ਖੂਹ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰੇ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੇਵਾਲ