ਪਾਟੀ ਰਜਾਈ

ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੁੰਗੜਨ

ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਬੱਚੇ

ਕਰਮਜੀਤ ਸਮਰਾ