ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ…

ਚਿੜਿਆਂ ਦੀ ਚੂੰ ਚੂੰ  

ਦੱਬੀ ਕੁੱਕੜੂੰ ਕੜੂੰ ਨੇ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ