ਹੁਣ ਚੁਗ ਰਿਹਾ

ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ

ਖੁਦ ਖਿਲਾਰੇ ਕੰਡੇ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ