ਇੱਕ ਹੱਥ ਸ਼ੀਸਾ

ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੈਂਚੀ

ਬੈਠ ਫਰੋਲੇ ਦਾੜੀ

ਲਾਲੀ ਕੋਹਾਲਵੀ