ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਬੀ

ਨੀਲਾ ਅੰਗੂਠਾ
ਬਾਪੂ ਵੇਚੀ ਜਮੀਨ
ਮੁੰਡਾ ਗਿਣੇ ਪੈਸੇ…
neela angootha
bapu vechi jameen
mundda giney paise