ਭੁਰ ਰਹੇ ਕਿਣਕੇ

ਗਿੱਲੀ ਰੇਤ ਉੱਤੇ

ਲਿਖੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ

ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ