ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ
ਤਰਕਾਰੀ ਨਾਲ
ਮਿਲ ਬੈਠ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ