ਚੌਥੀ ਲਾਂਵ ਲੈਂਦਿਆਂ

ਭਿਜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੀ

ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪੰਖੜੀ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ