ਰਣਜੀਤ ਸਰਾਂ

ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ
ਬਿਨ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਏ
ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰੋਂ …