ਨੀਲਾ ਅੰਬਰ…

ਬੱਦਲ ਫੰਬੇ ਉੱਤਰ ਰਹੇ

ਉਚੇ ਉਚੇ ਚੀਲਾਂ ‘ਤੇ

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ