ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਅ

ਜੇਠ ਨੂੰ ਫੜਾਏ

ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ