ਵਿਹੜੇ ‘ਚ ਬੈਠੀ

ਚੂੜੇ ਤੇ ਝਾਂਜਰ ਦੀ ਛਣਕਾਰ

ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੇ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ