ਕੰਧ ‘ਤੇ ਟੰਗੇ 

ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ 

ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ