ਆਲੇ ‘ਚ ਦੀਵਾ

ਮੁਕਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇਲ

ਪਰ ਉਡੀਕ ਨਾ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ