ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ

ਤਰਸਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ

ਫੱਟੜ ਗਭਰੂ

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਨਹਾਸ