ਬਸਤਾ ਸੁੱਟ

ਦੋੜਿਆ ਬਾਹਰ ਵੱਲ

ਲੱਭੇ ਹਾਣੀ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ