ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ

ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਤਾ

ਜਲਦੀ ਚਿਖਾ ‘ਤੇ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ