ਉੱਥੇ ਗਈ ਟਾਲ਼

ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ 

ਗਿਣੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ਼

ਸੰਜੇ ਸਨਨ