ਅੱਧੀ ਰਾਤ…

ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਵਿਲ਼ਕੇ

ਮਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖੇ 

ਜਤਿੰਦਰ ਲਸਾੜਾ