ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ

ਤਪਦੀਆਂ ਰੇਤਾਂ…

ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਂ

ਕ਼ਮਰ ਉਜ਼ ਜ਼ਮਾਨ