ਇੱਕ ਘੜਾ ਸਿਰ

ਦੂਜਾ ਕੱਛ ‘ਚ ਲੈ ਤੁਰੀ

ਡੰਡੀਓ ਡੰਡੀ

ਅਵੀ ਜਸਵਾਲ