ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੇ 

ਡਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ 

ਕੋਇਲ ਤੇ ਕਾਂ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ