ਖੁੱਡੇ ਅੱਗੇ

ਦਾਣੇ ਚੁੱਗ ਰਿਹਾ

ਕੱਟੇ ਖੰਭਾ ਵਾਲਾ 

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ