ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸ

ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੂਹਰੇ

ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਚ

ਦਿਲਰਾਜ ਕੌਰ