ਸਿਆਲੂ ਦਿਨ-
ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਣ
ਸ਼ਰੀਂਹ ਦੇ ਪੱਤ 

ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ