ਲੈਟਾਂ ਵਜਦਿਆਂ ਹੀ

ਮਾਂ ਉਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ

ਬੇਬੀ ਹਿਰਨ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ