ਕਾਰ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਤੱਕ
ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਵਰਸਣ
ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ‘ਤੇ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ