ਡੇਰੇ ਟੇਕੇ ਮੱਥਾ
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵੱਲ ਪਿੱਠ
ਨੋਕਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿੰਨ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ