ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ

ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦਾ ਸੂਰਜ

ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ

ਸੁਰਮੀਤ ਮਾਵੀ