ਮਾਹੀ ਦਾ ਫੋਨ…

ਘਰਦਿਆਂ ਤੋ ਪਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ

ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਕਹੇ ਹੈਲੋ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ