ਸੁੰਨੀ ਸੜਕ ਤੇ

ਚੱਲਣ ਦੋਵੇ 

ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ