ਵਿਆਹ ‘ਚ ਮੇਲਨ 

ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ 

ਟੁੱਕੇ ਜਲੇਬੀਆਂ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ