ਇੱਕ ਘਰ ਵਿਆਹ
ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ
ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ