ਨਾਗ ਝੂਮ ਰਿਹਾ
ਸਪੇਰੇ ਦੀ ਬੀਨ ‘ਤੇ
ਪਟਾਰੀ ‘ਚ ਬੈਠਾ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੇਵਾਲ