ਬੀਜੀ ਕਣਕ
ਉੱਗ ਆਈਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ
ਚਮਕਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ