ਧੂੜਾਂ ਲੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ

ਬਿਨ ਪਤਾਵੇ ਫਿੱਡੀ ਜੁੱਤੀ

ਪਈ ਘੁਰਾੜਿਆਂ ਥੱਲੇ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ