ਪਰਦੇਸ :
ਪਤੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਵੇ,
ਪਤਨੀ ਜਾਵੇ

ਜਤਿੰਦਰ ਲਸਾੜਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ