ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੀਤਾ

ਬੰਦ ਅਲਮਾਰੀ ‘ਚ

ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਾਹੀ ਦਾ

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ