ਨਿੱਘੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੁਣਕੇ

ਚੂੜੇ ਵਾਲੀ ਹੱਥ ਚਰਖੜੀ

ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ