ਪੱਤਝੜ ਰੁੱਤੇ

ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ

ਰੰਗ ਸੁਨਿਹਰੀ

ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ