ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ

ਤਾਰ ‘ਤੇ ਲਟਕਣਾ

ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ

ਕੁਲਜੀਤ ਬਰਾੜ