ਉਡਦੇ ਆਉਣ

ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਹੂੰਜੇ ਪੱਤੇ

ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਿਛੇ

ਅਨੂਪ ਬਾਬਰਾ