ਮਾਹੀ ਪੀਵੇ ਦਾਰੂ

ਵਹੁਟੀ ਪਕਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ 

ਚੂੜਾ ਛਣਕੇ

ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ

 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ