ਮਾਹੀ ਪੀਵੇ ਦਾਰੂ

ਵਹੁਟੀ ਪਕਾਵੇ ਰੋਟੀਆਂ 

ਚੂੜਾ ਛਣਕੇ

ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ