ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ

ਅਵਾਜ ਮਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ 

ਖੁਦ ਨੂੰ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ