ਪਾ ਫੋਟੋ ‘ਤੇ ਹਾਰ

ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਲ 

ਲੈ ਚੱਲੇ ਹਰਿਦਵਾਰ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ